ริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์
เป็นที่พักที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชาวมอญในจังหวัดกาญจนบุรี ที่นี่เป็นแพพักที่ไม่ใช้ไฟฟ้า (ไฟฟ้าเข้าถึงนะ แต่คอนเซ็ปของที่นี่เค้าไม่ใช้
ไฟฟ้า และที่รีสอร์ทจะมีจุดชาร์จพาวเวอร์แบ้งค์ไว้ให้บริการ) กลางคืนจะใช้ตะเกียงให้แสงสว่าง ซึ่งท าให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและดื่มด ่ากับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง
การเดินทางไปยังริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์สามารถเดินทางได้ทางเรือเท่านั้น โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือพุตะเคียน
(ตามรอบ ทุก 1 ชั่วโมง ขาเข้า เริ่ม 14.00 น. – 18.00 น. และขาออก 08.00 น. – 12.00 น.) และล่องเรือ
ตามแม่น ้าแควเข้าไปยังรีสอร์ท ระหว่างนั่งเรือนักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติสองฝั่งแม่น ้าแคว และเห็น
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้า
ริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และแนะน าให้เลือกท า เช่น เดินชมหมู่บ้านมอญ ซึ่งอยู่
ทางด้านหลังรีสอร์ท นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญ มีทั้งวัดมอญ และโรงเรียนมอญ, ชมการ
แสดงระบ ามอญ, กระโดดน ้าลอยคอ, พายเรือคายัค, ล่องแพไม้ไผ่, พายเรือซัพบอร์ด, นวดไทย และให้
อาหารช้าง (ในทุก ๆเช้า ชาวมอญก็จะพาช้างลงมาอาบน ้าด้านล่าง เราสามารถเล่นกับน้องได้ด้วยนะคะ)
หากคุณต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมอญ ริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์เป็นอีกหนึ่งที่
พักที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด